Chủ Nhật, 23/02/2020 14:50:50 GMT+7

Tin đăng lúc 15-01-2020

Huyện Tân Uyên: Hướng về cơ sở, tích cực chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, trở ngại, thời tiết mưa bão bất thường, bệnh dịch xảy ra liên tiếp, giá cả leo thang, kinh tế vĩ mô không ổn định, đã tác động bất lợi đến các hoạt động phát triển KT-XH của huyện, song Tân Uyên vẫn tăng trưởng, hoàn thành 11/11 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội, nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch. Kinh tế tăng trưởng khá, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, diện mạo nông thôn, đô thị có nhiều khởi sắc, chính trị ổn định, quốc phòng – an ninh được
Huyện Tân Uyên: Hướng về cơ sở, tích cực chăm lo nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội
Vùng chè đặc sản huyện Tân Uyên

Nhờ những giải pháp đồng bộ, quyết liệt và hiệu quả nên kinh tế phát triển khá toàn diện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng đã định. Tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp: 33,5%, công nghiệp – xây dựng: 18,8%, dịch vụ: 47,7%. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 47.281 triệu đồng, đạt 105,1% Nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm, tăng 1,31 lần so với năm 2015.

 

Xác định nông nghiệp là mũi nhọn, nên huyện đã thực hiện đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp; sản xuất nông, lâm nghiệp phát triển theo hướng hàng hoá tập trung, gắn kết giữa phát triển vùng nguyên liệu với chế biến; các chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp được vận dụng sáng tạo và hiệu quả. Tổng sản lượng lương thực đạt 31.885,6 tấn, đạt 106,3% Nghị quyết. Hình thành vùng sản xuất lương thực hàng hoá với diện tích lúa hàng hoá 553,4 ha; trồng mới 718,9 ha chè, nâng diện tích chè toàn huyện lên 2.438 ha, đạt 128% Nghị quyết. Sản lượng chè búp tươi đạt 14.000 tấn, đạt 100% Nghị quyết.

 

 

Ông Nguyễn Sỹ Cảnh - Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Uyên

 

Lĩnh vực lâm nghiệp cũng được quan tâm, trong năm qua toàn huyện đã trồng mới 1.011 ha quế, 295 ha sơn tra, 182 ha mắc ca, thực hiện tốt công tác khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ và khoán chi trả dịch vụ môi trường rừng. Tổng kinh phí chi trả dịch vụ môi trường rừng 49.498,5 triệu đồng. Diện tích rừng hiện có của huyện là 34.045 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 38,35%, đạt 103% Nghị quyết.

 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) được các cấp, các ngành triển khai tích cực. Nhận thức của nhân dân về xây dựng NTM được nâng lên, từng bước xác định rõ hơn vai trò chủ thể của người dân. Xây dựng NTM theo hướng phát triển bền vững, giữ gìn bản sắc văn hoá tốt đẹp của các dân tộc, cảnh quan môi trường nông thôn dần được cải thiện theo hướng xanh – sạch – đẹp. Kết thúc năm 2017, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 19,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 23,4%, toàn huyện có 4/9 xã đạt chuẩn NTM, đạt 80% Nghị quyết, bình quân tiêu chí NTM đạt 14,6 tiêu chí.

 

Nhằm đẩy mạnh tỷ lệ công nghiệp vào cơ cấu kinh tế huyện, lãnh đạo huyện đã tích cực chỉ đạo phát triển công nghiệp, nhất là các lĩnh vực sản xuất công nghiệp có thế mạnh như: Chế biến chè, sản xuất vật liệu xây dựng. Một số nghề truyền thống được duy trì phát triển. Đến nay, toàn huyện có 148 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân hàng năm đạt 10,3%...

 

 

Trụ sở Huyện ủy Tân Uyên

 

Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, thực hiện đảm bảo, đã kịp thời thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách nhân các ngày lễ, tết. Công tác xoá đói giảm nghèo được tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả và tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động được chú trọng. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 41,53%. Bình quân mỗi năm giải quyết việc làm cho 1620 lao động, đạt 108%, đã xuất cảnh 81 người đi làm việc ở nước ngoài, vượt chỉ tiêu kế hoạch giao hằng năm; 10/10 xã, thị trấn đạt chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ em hàng năm.

 

Sau nửa nhiệm kỳ triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo cơ bản hoàn thành 11 chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã đề ra. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực. Sản xuất nông nghiệp phát triển toàn diện, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng phát triển bền vững; 2 chương trình trọng điểm và Chương trình xây dựng nông thôn được tập trung chỉ đạo, triển khai và đạt kết quả tích cực. Thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều tăng, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, hệ thống hạ tầng kỹ thuật từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống, sản xuất của nhân dân, bộ mặt đô thị, nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng giáo dục được tăng lên, các hoạt động văn hoá – xã hội được đẩy mạnh. Công tác y tế, an sinh xã hội được chăm lo; đời sống vật chất và mức hưởng thụ văn hoá tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng – an ninh được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Cải cách hành chính được đẩy mạnh, bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở được củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả.

 

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện, các tổ chức cơ sở đảng được nâng lên. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, sức mạnh đoàn kết các dân tộc được giữ vững và phát huy. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, đoàn thể được tăng cường. Hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát cơ sở, xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm để tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Huyện Tân Uyên đã thoát khỏi huyện nghèo, là tiền đề vững chắc cho sự phát triển của huyện trong giai đoạn tiếp theo.

 

 

Thi kéo co trong lễ hội các dân tộc huyện Tân Uyên

 

Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh để thu hút các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, tranh thủ tối đa nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng, xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách.

 

Coi trọng công tác dân vận của cả hệ thống chính trị, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Tập trung hướng về cơ sở, nắm chắc và dự báo đúng tình hình, chủ động giải quyết kịp thời các vấn đề nảy sinh tại cơ sở, nhất là vùng đồng bào có niềm tin tôn giáo, vùng đồng bào tái định cư, không để phát sinh điểm nóng. Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá. Coi trọng phát hiện, biểu dương và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực.

 

Hướng về cơ sở, gần dân, không xa rời dân, kịp thời giải quyết mọi mâu thuẫn trong cuộc sống cho dân, được dân tin và mến phục. Những bài học kinh nghiệm quý đó đã được Đảng bộ, chính quyền huyện Tân Uyên rút ra từ thực tiễn sinh động luôn là định hướng cho các hoạt động của huyện. Tin rằng, với phong cách lãnh đạo năng động, sáng tạo, cầu thị cao cùng với tinh thần đoàn kết của mọi tầng lớp nhân dân trong huyện, chắc chắn trong tương lai gần, Tân Uyên sẽ giành được nhiều thành quả cao hơn, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo tỉnh và nhân dân trong huyện.

 

Minh Phương


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang