Thứ Sáu, 31/03/2023 02:54:59 GMT+7

Tin đăng lúc 19-01-2023

Lượt xem: 444

PC Quảng Ninh: Với công tác thí điểm triển khai ISO 45001-2018

An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là mục tiêu hàng đầu trong sản xuất kinh doanh. Để đạt được mục tiêu này, lãnh đạo Công ty Điện lực Quảng Ninh (PC Quảng Ninh) đã huy động cả hệ thống chính trị, chuyên môn và toàn thể CBCNV cùng thực hiện.
PC Quảng Ninh: Với công tác thí điểm triển khai ISO 45001-2018
Kiểm tra thiết bị dụng cụ an toàn

Với mục tiêu được cụ thể hóa bằng khẩu hiệu ngắn gọn là: “Trở về nhà an toàn sau mỗi ngày làm việc”, bằng nhiều biện pháp, từ đầu tư trang bị, triển khai thực hiện huấn luyện nghiệp vụ, quản lý thực hiện và xử lý nghiêm kỷ luật, Công ty đã đạt được một số thành tích trong công tác ATVSLĐ và đã vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tưởng Chính phủ về công tác ATVSLĐ trong giai đoạn 2017-2021. Đây cũng là tiền đề để Tập đoàn Điện lực Việt Nam chọn PC Quảng Ninh vào danh sách là một trong 20 đơn vị trực thuộc Tập đoàn để thí điểm xây dựng Đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018.

 

Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp là mục tiêu hàng đầu

 

Xác định mục tiêu, ý nghĩa, hiệu quả của việc triển khai tiêu chuẩn ISO 45001:2018, PC Quảng Ninh đã phối hợp và chủ động triển khai thực hiện Đề tài này với các kế hoạch cụ thể là: Tiêu chí của tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là Hệ thống quản lý sức khoẻ và an toàn nghề nghiệp. Tiêu chuẩn này giúp Công ty cung cấp nơi làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động và những người khác, ngăn ngừa tử vong, thương tích liên quan đến nghề nghiệp và bệnh tật cũng như liên tục cải thiện sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn; Công ty xác định mục tiêu triển khai các công tác chuẩn bị, xây dựng, ban hành các quy trình ISO, triển khai thực hiện theo đúng các quy trình, hoàn thành đăng ký và được cấp chứng nhận tiêu chuẩn ISO 45001:2018 trong năm 2023.

 

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn của Công ty, Bộ tiêu chuẩn ISO 45001:2018 là bộ tiêu chuẩn mới, lần đầu được áp dụng tại EVN và quá trình xây dựng sẽ còn tiếp tục được chỉnh sửa. Các chuyên gia, cố vấn của Đề tài (Viện Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) ít có thực tế về công việc, quản lý của ngành Điện, Hệ thống quản lý an toàn lao động tại Công ty đang triển khai theo quy định chung của Tổng công ty và đang trong giai đoạn số hóa, có nhiều điểm khác biệt.

 

Nhiều nội dung mới của bộ tiêu chí có yêu cầu cụ thể, cao hơn so với các công tác quản lý an toàn lao động đang thực hiện. Đặc biệt tại các mức cao của tiêu chí yêu cầu tính chủ động thực hiện, áp dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, sẽ khó thực hiện trong giai đoạn thí điểm khi PC Quảng Ninh là đơn vị duy nhất trong EVNNPC triển khai thực hiện.

 

Hệ thống Quản lý kỹ thuật về dữ liệu lưới điện chưa được thống kê, đánh giá theo các tiêu chí an toàn điện (ATĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) của tiêu chuẩn ISO, khối lượng phải thực hiện bổ sung hiện trường là rất lớn. Hệ thống quản lý sức khỏe bệnh nghề nghiệp chưa hoàn thiện, chưa đúng theo tiêu chí ISO. Việc đánh giá rủi ro theo ISO 45001 trong thực hiện công việc phải đánh giá đồng thời rủi ro về ATĐ và VSLĐ; Hệ thống Quản lý chất lượng ISO 9001 đã triển khai, tuy nhiên việc xác định các tiêu chí ISO của tiêu chuẩn này chưa đồng bộ, hiệu quả, cần rút kinh nghiệm trong triển khai ISO 45001.

 

Theo bộ chỉ số ISO 45001 với 5 cấp độ, với 183 tiêu chí cụ thể và thang điểm 1000 điểm. Công ty đã thực hiện được nhiều chỉ tiêu ở cả năm cấp độ, nhưng vẫn còn tồn tại ở nhiều cấp độ khác nhau.

 

Phương pháp đánh giá rủi ro theo ISO 45001 yêu cầu đánh giá chi tiết, định lượng, dựa trên các quy trình làm việc tại từng vị trí làm việc, thông qua các ma trận tính toán, khác hẳn việc triển khai đánh giá rủi ro theo quy trình ATĐ 959/2021 và hướng dẫn của Tổng công ty.

 

Giải pháp thực hiện

 

Để thực hiện xây dựng đề án nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 theo tiêu chuẩn ISO 45001:2018, PC Quảng Ninh đã đưa ra các giải pháp thực hiện như: Tham mưu, lựa chọn xây dựng khung tổ chức thực hiện từ cấp Công ty tới các cấp Tổ, Đội, Điện lực; Xây dựng hệ thống triển khai ISO và hệ thống đánh giá nội bộ ISO độc lập, có chứng chỉ đào tạo đảm bảo triển khai, duy trì hoạt động chủ động, hiệu quả; Chủ động tham khảo ý kiến chuyên gia, Ban chủ nghiệm Đề tài; Đối chiếu chi tiết từng tiêu chí của ISO 45001, chủ động hiểu chỉnh các quy trình phù hợp với đặc thù QLVH của đơn vị, phù hợp nhiều nhất với các chương trình, phần mềm quản lý hiện hành.

 

 

Định kỳ kiểm tra bình cứu hỏa

 

Cùng với đó, PC Quảng Ninh cũng chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Đề tài của EVN, tham mưu lập kế hoạch đào tạo về: Nhận thức chung về ISO 45001; Chuyên gia thực hiện ISO; Chuyên gia đánh giá nội bộ ISO;Triển khai bồi huấn; Triển khai xác định quy trình làm việc tại từng vị trí; Số các vị trí làm việc; Số các vị trí tương đồng nguy cơ rủi ro; Thành lập Tổ chuyên gia nội bộ, hỗ trợ, giám sát quá trình thực hiện. Xây dựng kế hoạch tiến độ, có kiểm tra, đánh giá theo kỳ việc triển khai đánh giá rủi ro theo 02 tiêu chí về ATĐ và VSLĐ; Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các biện pháp giải thiểu rủi ro đã đề ra, lập hồ sơ thực hiện theo đúng quy trình ISO; Hiệu chỉnh, đánh giá lại rủi ro hàng năm; Điều chỉnh các biện pháp giảm thiểu rủi ro phù hợp với điều kiện, tình hình thực hiện; Lập và hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, chứng minh được hiệu quả ATLĐ khi triển khai ISO 45001.

 

Kết quả triển khai

 

Từ tháng 6/2021, Công ty đã triển khai xong quá trình khảo sát điều tra, đánh giá về thực trạng công tác an toàn lao động tại các đơn vị tới 925 người, bằng 100% người lao động (không giữ chức vụ hoặc trách nhiệm quản lý, trách nhiệm công việc) tham gia khảo sát; Thực hiện nghiêm túc, trung thực nhằm đảm bảo việc đánh giá khách quan thực trạng an toàn lao động tại đơn vị.

 

Tháng 4/2022, PC Quảng Ninh đã tiến hành triển khai một loạt hoạt động quan trọng, cụ thể: Ngày 16 - 17/4/2022, Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam cùng các chuyên gia của Đề tại triển khai khảo sát, giá tình hình thực hiện ISO 45001 tại Công ty theo bộ chỉ số ISO 45001 với 5 cấp độ: (1) Tuân thủ pháp luật; (2) Tạo lập môi trường làm việc ATVSLĐ; (3) Thúc đẩy các giải pháp ATVSLĐ; (4) Chủ động kiểm soát, đánh giá và cải thiện; (5) Cải thiện liên tục.

 

Với 183 tiêu chí cụ thể và thang điểm 1.000 điểm, Công ty được đánh giá đạt 878 điểm, đạt cấp độ 4/5 của Bộ tiêu chí đánh giá ISO 45001.

 

Ngày 20/4/2022, Tập đoàn có VB (2046/EVN-AT) chỉ đạo triển khai đề tài NCKH về ISO 45001 và Văn hóa an toàn, Công ty đã thành lập Tổ triển khai ISO gồm 25 người do Phó Giám đốc phụ trách kỹ thuật làm tổ trưởng và Chủ tịch Công đoàn Công ty làm tổ phó, với sự tham gia của các Trưởng phòng ban, đơn vị trong toàn Công ty.

 

- Tháng 6/2022, PC Quảng Ninh hoàn thành khóa đào tạo và được cấp chứng nhận cho 25 thành viên Tổ triển khai ISO của Công ty, đồng thời, hoàn thành xây dựng quy trình công việc tại từng vị trí. Theo đó đã xác định tại mỗi vị trí làm việc có ít nhất 06 quy trình công việc, nhiều nhất có 17 quy trình công việc và xác định được 191.595 vị trí làm việc trên toàn lưới điện.

 

- Tháng 7/2022, Công ty tiếp tục triển khai và hoàn thành đánh giá công tác ATLĐ theo bộ tiêu chí của EVN ban hành (xong trong tháng 7); Lập kế hoạch đánh giá rủi ro về ATĐ và VSLĐ tại tất cả các đơn vị, cho tất cả các địa điểm làm việc. Công ty đã lập và hoàn thành việc đánh giá rủi ro cho tất cả các điểm làm việc trong năm 2022.

 

- Tháng 11/2022, PC Quảng Ninh đã tổ chức lớp đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ ISO 45001 tại Công ty, cũng như hoàn thành khóa đào tạo cho 18 chuyên gia đánh giá nội bộ. Đây là các chuyên gia độc lập với hệ thống triển khai ISO của Công ty.

 

- Tháng 12/2022, PC Quảng Ninh đã ban hành các bộ tiêu chuẩn ISO 45001 của Công ty với 83 quy trình, biểu mẫu, sổ tay. Đặc biệt, trong năm 2023, Công ty triển khai thực hiện bộ tiêu chuẩn ISO 45001, giám sát, điều chỉnh, cải tiến và làm thủ tục đăng ký cấp chứng nhận theo kế hoạch chỉ đạo chung của Tập đoàn.

 

Với công tác triển khai chuẩn bị, thực hiện, vận hành và cấp chứng nhận vận hành tiêu chuẩn ISO 45001: 2018 rất chi tiết cụ thể, kết hợp cùng sự quyết tâm của PC Quảng Ninh trong việc đưa công tác quản lý ATLĐ lên cấp độ mới, chuyên nghiệp hiệu quả và mang lại môi trường làm việc an toàn, lành mạnh cho người lao động, Tổ triển khai ISO 45001 Công ty đang nỗ lực triển khai thành công bộ tiêu chuẩn này.

 

Ngọc Lan – PC Quảng Ninh


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang