Thứ Năm, 25/04/2019 13:37:01 GMT+7

Tin đăng lúc 04-11-2018

Đề xuất chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô

 Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức phi chính phủ.
Đề xuất chế độ tài chính đối với chương trình, dự án tài chính vi mô
Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, chưa  có quy định về chế độ tài chính đối với các chương trình, dự án tài chính vi mô (TCVM). Các chương trình, dự án TCVM đang tự thực hiện chế độ tài chính dựa trên các quy định của tổ chức TCVM chính thức, các quỹ tín dụng nhân dân, quy định của tổ chức mẹ…

 

Vì vậy, cần thiết phải ban hành Thông tư mới hướng dẫn về cơ chế tài chính áp dụng cho các chương trình, dự án TCVM trên cơ sở đảm bảo phù hợp với những thay đổi của chính sách, pháp luật.

 

Theo dự thảo, doanh thu của chương trình, dự án TCVM bao gồm: Thu từ lãi và các khoản thu nhập tương tự, gồm: Thu lãi tiền gửi tại ngân hàng thương mại; thu lãi cho vay của khách hàng tài chính vi mô; thu khác từ hoạt động tín dụng theo quy định của pháp luật.

 

Thu từ hoạt động dịch vụ bao gồm: Thu từ dịch vụ nhận uỷ thác cho vay vốn; thu từ dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, đào tạo cho các khách hàng tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô; thu từ đại lý cung cấp các sản phẩm bảo hiểm.

 

Chi phí của chương trình, dự án TCVM bao gồm các khoản chi cụ thể như sau: Chi phí trả lãi và các khoản chi phí tương tự: Chi trả lãi tiền gửi tiền gửi tiết kiệm bắt buộc; chi trả lãi tiền vay).

 

Chi phí hoạt động dịch vụ: Chi cho dịch vụ tư vấn tài chính liên quan đến lĩnh vực hoạt động tài chính vi mô; chi hoa hồng cho đại lý, môi giới, ủy thác đối với các hoạt động đại lý môi giới, ủy thác được phép.

 

Đối với khoản chi môi giới để cho thuê tài sản (bao gồm cả tài sản xiết nợ, gán nợ): Mức chi môi giới để cho thuê mỗi tài sản của Chương trình, dự án TCVM tối đa không quá 5% tổng số tiền thu được từ hoạt động cho thuê tài sản đó do môi giới mang lại trong năm.

 

Chi cho cán bộ, nhân viên theo quy định của pháp luật, bao gồm các khoản: Chi tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất lương, bao gồm chi phí tiền lương cho thành viên chuyên trách Ban quản lý, Ban chỉ đạo, Giám đốc, Ban kiểm soát, chi thù lao cho các thành viên. Chi phí tiền lương và các khoản phụ cấp trả cho cán bộ nhân viên của chương trình, dự án TCVM căn cứ theo hợp đồng lao động hoặc thỏa ước lao động tập thể. Chi nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, kinh phí công đoàn.

 

Về phân phối lợi nhuận, dự thảo nêu rõ, lợi nhuận của chương trình dự án TCVM sau khi bù đắp lỗ năm trước theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần lợi nhuận còn lại chương trình, dự án TCVM tự quyết định sử dụng theo quy định tại điều lệ của chương trình, dự án TCVM và quy định pháp luật liên quan.

 

Chương trình, dự án TCVM không được chia lợi nhuận hoặc sử dụng lợi nhuận từ hoạt động của chương trình, dự án TCVM cho các hoạt động không phải là hoạt động tài chính vi mô dưới bất kỳ hình thức nào.

 

Theo báo Chính phủ


Tin liên quan:

Tag:

| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang