Thứ Hai, 06/12/2021 18:09:01 GMT+7

Tin đăng lúc 05-02-2021

Phong Thổ: Vững vàng đi lên trong gian khó

Mặc dù khó khăn liên tiếp diễn ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển KT-XH, song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Phong Thổ vẫn quyết tâm bám sát Nghị quyết, tích cực triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, tận dụng mọi nguồn lực và sự quan tâm của tỉnh, Chính phủ và các bộ, ngành. Vì vậy kết quả hoạt động trên các mặt công tác vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng và phát triển.
Phong Thổ: Vững vàng đi lên trong gian khó

Trong năm qua, Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Từng bước khai thác các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Huyện ưu tiên bố trí nguồn lực cho đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống đường giao thông, công trình thủy lợi. Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; phát triển các mô hình sản xuất có giá trị kinh tế cao như: Mô hình trồng cây tam thất, cây ăn quả ôn đới… Quan tâm đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho người lao động. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 28 triệu đồng/người/năm, có 4 xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới. Chất lượng giáo dục; chăm sóc sức khỏe người dân có nhiều chuyển biến tích cực; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển sâu rộng. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4%/năm, đến năm 2020 còn 20,49%. Quốc phòng - an ninh bảo đảm; công tác đối ngoại được tăng cường, duy trì, phát triển mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với huyện Kim Bình (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc), chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững.

 

Với mục tiêu xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện đề ra 11 chỉ tiêu chủ yếu, như: Tổng giá trị sản xuất 8.848 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt trên 35.000 tấn; tốc độ tăng đàn gia súc bình quân 5%/năm. Tỷ lệ xã đạt chuẩn về xây dựng nông thôn mới đạt trên 43%; không còn xã dưới 15 tiêu chí. Tỷ lệ bản có đường ô tô đến bản được cứng hóa trên 85%. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện 55 tỷ đồng; giá trị xuất khẩu hàng địa phương đạt trên 30 triệu USD. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 3%/năm; đào tạo trên 1.000 lao động/năm, tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%; hàng năm giải quyết việc làm cho hơn 1.000 lao động; kết nạp trên 120 đảng viên/năm. Đảng bộ huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ… và 2 chương trình trọng điểm: Phát triển nông nghiệp hàng hóa gắn với kinh tế cửa khẩu; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã có phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ.

 

Để thực hiện các chỉ tiêu và chương trình trọng điểm trên, Đảng bộ huyện Phong Thổ tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện một số giải pháp trọng tâm:

 

Thứ nhất, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng; việc học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, thống nhất nhận thức, tạo sự đồng thuận xã hội. Các cấp ủy, tổ chức đảng cụ thể hóa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành chương trình, kế hoạch hành động. Xác định các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện, đưa Nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống.

 

Thứ hai, phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp, đề cao tính chủ động, sáng tạo của các cơ quan tham mưu cho Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

 

Thứ ba, rà soát, đánh giá tiềm năng, lợi thế của từng ngành, lĩnh vực. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH giai đoạn 2020 - 2025 và kế hoạch hàng năm; xác định các nhiệm vụ trọng tâm để chỉ đạo thực hiện. Đẩy mạnh chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích người dân tích tụ, cho thuê đất không sử dụng để sản xuất hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở các ngành, lĩnh vực như: nông nghiệp, y tế, giáo dục, du lịch.

 

Thứ tư, thực hiện đồng bộ mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa-xã hội, bảo đảm tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường. Kết hợp chặt chẽ kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động sản xuất; xây dựng, nhân rộng, biểu dương các mô hình hay, cách làm sáng tạo.

 

Thứ năm, cấp ủy các cấp thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền trong công tác chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH; tăng cường hoạt động phối hợp, hướng dẫn của các phòng, ban chuyên môn đối với cơ sở. Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

 

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua có ý nghĩa toàn diện và hết sức to lớn, khẳng định sự nỗ lực cố gắng của Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trên địa bàn huyện. Kết quả đó vừa là tiền đề, là động lực để động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX với quyết tâm, khí thế mới, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, xây dựng huyện Phong Thổ từng bước phát triển bền vững.

 

Phong Thổ đang từng bước chuyển mình trong gian khó với quyết tâm nỗ lực cao, bằng nhiều giải pháp hữu hiệu, thiết thực, nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đặc biệt là sự đoàn kết, thống nhất, với nhiều biện pháp sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ, tính tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ các cấp, sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Trong niềm tin tưởng ấy, chắc chắn, Phong Thổ sẽ vươn lên giành được nhiều thành quả cao, từng bước đưa Phong Thổ phát triển bền vững và toàn diện trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế.

 

Xuân Trường


| Mã Khác

Ý kiến bạn đọc :

<>

Quảng cáo

Về đầu trang